A A A

Tap i hjemmearbeidsevne

Hva er tap i hjemmearbeidsevne?

Tap i hjemmearbeidsevne er en redusert mulighet til å gjøre vanlige arbeidsoppgaver i hjemmet. Dette er for eksempel vasking, vedlikehold av hus og hage, matinnkjøp og lignende. Vi gjør oppmerksom på at en noe utvidet tid til å gjennomføre arbeidsoppgaver etter en skade er påregnelig, og anses ikke som et erstatningsrettslig vernet økonomisk tap. Normalt foreligger det et tap hvor du mottar hjemmehjelp eller du må leie inn hjelp for å utføre de aktuelle oppgavene.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Ved krav om erstatning for tap i arbeid i hjemmet behøver vi:

 • legeerklæring som beskriver din nedsatte evne til å arbeide i hjemmet.
  • Vi ber om at det fremkommer av erklæringen hvilke arbeidsoppgaver du ikke klarer å gjennomføre, om den nedsatte arbeidsevnen har årsakssammenheng med den straffbare handlingen, hvor mange ytterlige timer det tar å gjennomføre de nevnte arbeidsoppgavene per uke.
  • Vi anbefaler at du tar kontakt med din hjemkommune og ber om å få utredet ditt behov for hjelp til arbeid i hjemmet. Når slik erklæring foreligger ber vi om at du ettersender denne til oss. Hvis du får avslag på slik erklæring ber vi om at begrunnelsen for avslaget sendes til oss.
 • vedtak fra din kommune som beskriver hvor mye hjelp du får gjennom kommunal hjemmehjelpsordning og brukerstyrt personlig assistanse BPA).
 • redegjørelse for hvor store utgifter du vil få ved å leie inn hjelp i hjemmet
  • dette kan for eksempel være tilbud om hjemmehjelp fra private ytelser. Kostnadsoverslaget bør presisere hvor mange timer som skal brukes til hvilke oppgaver, og hvor ofte disse skal gjennomføres.

 

Dekning av funksjonserklæring

Vi gjør oppmerksom på at en erklæring/utredning for å belyse din nedsatte arbeidsevne må i utgangspunktet søkes dekket hos din kommune.

 

Dekning av utgifter til innhenting av erklæring:

 • ​Vi ber om at du tar kontakt med din kommune og ber om få utredet ditt behov for hjelp til arbeid i hjemmet. Når utredning foreligger ber vi om at denne oversendes til oss.
  • ​Hvis du får avslag på slik utredning ber vi om at vedtaket oversendes til oss. Begrunnelsen for avslaget må fremgå av vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at du etter fast forvaltningspraksis må uttømme dine klagemuligheter.
 • ​Hvis kommunen ikke dekker utredning av din hjemmearbeidsevne, må behovet for erklæringen dokumenteres. Vi ber om:
  • ​Medisinsk dokumentasjon som beskrever din nedsatte arbeidsevne, for eksempel fra din fastlege.
  • Kostnadsoverslag fra den som skal gjennomføre utredningen.

 

Husk - offentlige ytelser og forsikring

Ditt tap må primært søkes dekket gjennom offentlige ytelser, for eksempel hjemmehjelp eller brukerstyrt personlig assistanse. Du kan få mer informasjon om slike ordninger hos din kommune.

Videre påpeker vi at du må undersøke med dine forsikringer om de kan dekke utgiftene til hjemmearbeidstap. Hvis din forsikring ikke dekker slike utgifter til hjemmehjelp og lignende, må du sende vedtak fra forsikrer til oss.

Språk Norsk - Norwegian