A A A

Underskrift og vergeoppnevnelse

Underskrift på elektronisk skjema

Ved bruk av det elektroniske søknadsskjemaet må du logge inn via ID-porten, og dette er å anse som en elektronisk signatur. Dette tilsvarer en alminnelig skriftlig signatur. Vi oppfordrer til bruk av vårt elektronisk søknadsskjema, som du kan finne her.

 

Underskrift på skriftlig søknadsskjema
Det skriftlige søknadsskjemaet må underskrives av myndig søker eller søkers advokat. Advokat kan ikke underskrive på vegne av mindreårig søker, og dette må gjøres av søkers verge.

 

Hvis søknadsskjemaet underskrives av advokat bør det legges frem skriftlig original fullmakt fra søkeren, slik at vi kan innhente dokumentasjon fra NAV og skatteetaten. Vi påpeker at det er søkerens risiko for om vi får innhentet slik dokumentasjon før behandling av din sak, og vi vil ikke ta kontakt for å varsle om at slik fullmakt mangler.

 

Fullmakt finner du her.

 

Vergeoppnevnelse

Dersom søknaden er sendt inn på vegne av umyndig søker må denne være underskrevet av søkers verge. Hvis verge ikke er søkers foreldre/foresatt må vergeoppnevnelse fremlegges. Søkers advokat kan ikke underskrive på vegne av umyndig søker.

 

Hvis vi ikke mottar slik vergeoppnevnelse vil saken avsluttes uten vedtaksbehandling. Det er søkers verge eller fullmektigs ansvar å påse at slik vergeoppnevnelse sendes inn.

Språk Norsk - Norwegian