A A A

Underskrift og vergeoppnevnelse

Underskrift på elektronisk skjema

 

Underskrift på skriftlig søknadsskjema
Det skriftlige søknadsskjemaet må underskrives av søker dersom søker er minst 15 år, søkers verge eller søkers advokat. 

 

Hvis søknadsskjemaet underskrives av advokat bør det legges frem skriftlig original fullmakt fra søkeren, slik at vi kan innhente dokumentasjon fra NAV og skatteetaten. Vi påpeker at det er søkerens risiko for om vi får innhentet slik dokumentasjon før behandling av din sak, og vi vil ikke ta kontakt for å varsle om at slik fullmakt mangler.

 

Fullmakt finner du her.

 

Vergeoppnevnelse

Hvis verge ikke er søkers foreldre/foresatt må vergeoppnevnelse fremlegges.

 

Hvis vi ikke mottar slik vergeoppnevnelse vil saken avsluttes uten vedtaksbehandling. Det er søkers verge eller fullmektigs ansvar å påse at slik vergeoppnevnelse sendes inn.

Språk Norsk - Norwegian