A A A

Vilkår for voldsoffererstatning

Det er fire inngangsvilkår for å tilkjenne voldsoffererstatning. Den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, du må ha krevd erstatningskravet tatt med i straffesaken, det aktuelle forholdet må være klart sannsynliggjort og du må være påført en personskade som følge av den straffbare handlingen.

 

For de ulike erstatningskravene er det videre konkrete vilkår for at disse skal kunne tilkjennes. Felles for disse er at erstatningskravet ikke må være foreldet, samt at det må foreligge årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og det økonomiske tapet.

 

Anmeldelse

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 3 at den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet.

 

I særlige tilfeller kan det ytes erstatning selv om forholdet ikke anmeldt. Etter praksis fra vår klageinstans gjøres det svært sjeldent unntak i tilfeller hvor forholdet ikke har vært anmeldt. Det gjøres for eksempel ikke unntak fra anmeldelsesvilkåret av helsemessige årsaker eller av frykt for represalier.

Vi vil sterkt oppfordre til at du anmelder det straffbare forholdet til politiet.

 

 

Erstatningsvilkåret

Det neste vilkåret er at du krever erstatningskravet tatt med i straffesaken. Normalt vil politiet spørre deg i forbindelse med avhør om du ønsker å ta med erstatningskravet i forbindelse med straffesaken. Du må da svare ja på dette. Det vil normalt ikke være tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret å si at du vil komme tilbake til dette eller at du vil tenke på om du ønsker å ta med slikt krav i straffesaken.

 

Beviskravet

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 1 at det bare tilkjennes erstatning hvor den straffbare handlingen er klart sannsynliggjort. Dette er det vi omtaler som beviskravet i voldsoffererstatningsloven. Lovens beviskrav er strengere enn etter alminnelig erstatningsrett, men ikke like strengt som for en strafferettslig domfellelse.

Selv om beviskravet ikke er like strengt som for domfellelse i en straffesak, må det likevel foreligge en kvalifisert grad av sannsynlighetsovervekt. Etter fast praksis kreves det som regel bevismomenter utover en troverdig forklaring fra den skadelidte.

 

Hvilke straffbare handlinger omfattes av ordningen?

Av voldsoffererstatningsloven § 1 fremgår det at det tilkjennes erstatning for straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. Dette vil for eksempel være der du har blitt utsatt for vold, overgrep eller trusler. Hvis noen har dødd som følge av en slik hendelse kan de etterlatte få erstatning. Videre kan barn som har vært vitne til eller opplevd vold mot nærstående ha krav på erstatning.


Etter fast praksis er det en del forhold som ikke omfattes av voldsoffererstatningsloven:

  • Tyveri av gjenstander
  • Ulykker
  • Forbrytelser knyttet til eiendom, for eksempel bedrageri, underslag eller lignende
  • Bilulykker
  • Omsorgssvikt (vold og trusler omfattes)
  • Pasientskade (oppreisning kan i noen tilfeller omfattes)
  • Mobbing, æreskrenkelse, trakassering og ryktespredning

Videre vil skade som er påført av hund normalt ikke omfattes, men mindre hunden er brukt som et redskap av skadevolder for å påføre skade.

 

Personskade

Videre er det vilkår at du er påført en personskade som følge av den straffbare handlingen. Denne skaden kan være fysisk og/eller psykisk. Det følger av forarbeidene til loven, og fast praksis, at skaden må "være av et visst omfang og ha en viss varighet", og at voldsoffererstatningsordningen er ment å avgrenses mot mindre alvorlige voldshendelser.

 

Dette kan best sannsynliggjøres med erklæring fra lege eller psykolog som beskriver dine skader/plager. Din egen forklaring er ikke tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret. I noen alvorlige saker legger vi til grunn at du er påført en skade, for eksempel ved voldtekt eller ved seksuell omgang med barn.

 

Foreldelse

Søknaden må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år.

Sivilrettslig foreldelse følger av foreldelsesloven. I utgangspunktet er det en frist på tre år å fremme erstatningskravet etter at du var eller burde blitt klar over kravet.

Strafferettslig foreldelse vurderes konkret ut fra hvilket straffebud som er overtrådt. Vi legger til grunn foreldelsesreglene som gjaldt på skadetidspunktet. For nærmere informasjon om de ulike strafferettslige foreldelsesreglene viser vi til ny og gammel straffelov.

 

 

 

Årsakssammenheng

Det må foreligge årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og den personskaden du ble påført, og årsakssammenheng mellom skaden og det anførte tapet. Årsakssammenheng er oppdelt i faktisk og rettslig årsakssammenheng.

Faktisk årsakssammenheng

Det må foreligge en faktisk årsakssammenheng. Faktisk årsakssammenheng innebærer at hendelsen er en nødvendig betingelse for at skaden oppstod.

 

Rettslig årsakssammenheng

Rettslig årsakssammenheng innebærer at hendelsen har tilstrekkelig årsaks evne til å forårsake skaden, enten alene eller i samvirke med andre årsaker. I tillegg krever den rettslig årsakssammenheng også at skaden ikke kan være en for avledet eller uvanlig følge av den skadevirkende handlingen.

Dokumentasjon

Kravet til årsakssammenheng kan best dokumenteres gjennom medisinsk dokumentasjon som vurderer om skaden har oppstått som følge av den straffbare handlingen, og at skaden er en nødvendig årsak for det aktuelle tapet.

Språk Norsk - Norwegian