Advokatutgifter etter voldserstatningsloven (2022)

I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig med advokathjelp i sak om voldserstatning. 

Dersom sakens kompleksitet eller omfang tilsier det, kan både søker og påstått skadevolder få dekket sakskostnadene i form av advokatutgifter til behandling av voldserstatningssaken, se voldserstatningsloven § 10 første ledd. 

Dette gjelder bare saker etter voldserstatningsloven § 7 (straffesaken avsluttet uten domstolsbehandling med mer), § 8 (tilleggssøknad) og § 15 jf. voldserstatningsforskriften kapittel 4 (barn som har opplevd vold mot nærstående). Det er ikke mulig å søke om dekning av advokatutgifter i saker om utbetaling av erstatning tilkjent i dom, se voldserstatningsloven § 6.

Eventuelt krav om erstatning for advokatutgifter må fremmes til Kontoret for voldsoffererstatning før vedtak om voldserstatning fattes. 

Utgiftene dekkes etter den offentlige salærsatsen, se salærforskriften § 2. Eventuelt tilkjente advokatutgifter til søker inngår ikke i søkers maksbeløp. 

Forvaltningsloven § 36 om sakskostnader gjelder ikke, se voldserstatningsloven § 10 første ledd tredje setning.