Advokatutgifter etter voldsoffererstatningsloven (2001)

I saker etter voldsoffererstatningsloven kan søker fremme krav om erstatning for utgifter til juridisk bistand, se voldsoffererstatningsloven § 4. Ordningen dekker bare rimelige og nødvendige utgifter, sett hen til sakens omfang. Eventuelt tilkjente advokatutgifter til søker inngår i søkers maksbeløp. 

Det følger av fast praksis etter voldserstatningsloven at søknad om voldserstatning er en naturlig del av bistandsadvokatoppdraget, se blant annet RT-1994-254. Dette gjelder også i utgangspunktet ved eventuell tilleggssøknad, hvor bistandsadvokaten må søke seg gjenoppnevnt som bistandsadvokat. 

Utgifter til advokat påløpt i forbindelse med generelt arbeid med straffesaken dekkes ikke etter voldsoffererstatningsloven § 4. 

Dersom søker har hatt utgifter til advokat for å få endret et vedtak om voldsoffererstatning, skal søker tilkjennes dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for søker. Dette følger av forvaltningsloven § 36, og gjelder med mindre endringen skyldes søkers eget forhold eller forhold utenfor søkers og Kontoret for voldsoffererstatning kontroll, eller andre særlige forhold taler imot det.