Voldserstatningsloven gjelder for alle saker der første søknad ble sendt til Kontoret for voldsoffererstatning etter 1. januar 2023.

Henvendelser om oppdrag etter denne loven kommer primært direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning. Vi vil ha ansvaret for å få oversendt nødvendig medisinsk dokumentasjon fra søker, og oversende all dokumentasjon i saken til den sakkyndige ved oppnevnelse til oppdraget. 

Hvem kan skrive spesialisterklæringer?

Det er bare legespesialister eller psykologspesialister som kan skrive spesialisterklæring til Kontoret for voldsoffererstatning. Det gjelder også leger eller psykologer i spesialisering, som nærmere angitt nedenfor. 

Dette innebærer at eksempelvis fysioterapeuter, manuellterapeuter, klinisk sosionomer og sykepleiere ikke kan skrive spesialisterklæring for Kontoret for voldsoffererstatning, heller ikke med kontrasignering. 

Med “legespesialist” menes i denne sammenheng lege som er godkjent spesialist i en klinisk spesialitet, unntatt spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Tannlege som er godkjent spesialist i en klinisk spesialitet, er også omfattet. Lege i spesialisering (LIS) kan under veiledning skrive spesialisterklæring med kontrasignering av en veileder med godkjent spesialisering. 

Med “psykologspesialist” menes i denne sammenheng psykolog som har gjennomført spesialistutdanning og fått godkjenning som psykologspesialist i en av de godkjente spesialitetene for psykologer. Psykolog som er under spesialistutdanning, kan under veiledning skrive spesialisterklæring med kontrasignering av en veileder som er godkjent psykologspesialist i en av de godkjente spesialitetene, som angitt nedenfor. 

Følgende psykologspesialister kan skrive spesialisterklæring:

  • Psykoterapeut
  • Nevropsykolog
  • Barne- og ungdomspsykolog
  • Voksenpsykolog
  • Eldrepsykolog
  • Familiepsykolog
  • Rus- og avhengighetspsykolog

Ved kontrasignering av spesialisterklæring, vil den godkjent lege- eller psykologspesialisten som kontrasignerer være den som oppnevnes av Kontoret for voldsoffererstatning til oppdraget. 

Mandat og dokumentasjon

Ved oppdrag etter voldserstatningsloven må spesialisterklæringen skrives i tråd med minstekrav i vårt mandat til voldserstatningsloven. Det bemerkes at mandatet tilpasses hver enkelt sak, se mandatets punkt 4, og at gjengende mandat for enkeltoppdrag blir vedlagt oppnevnelse til oppdraget fra Kontoret for voldsoffererstatning. 

Ved oppnevnelse til oppdraget vil relevant dokumentasjon i saken oversendes fra Kontoret for voldsoffererstatning. Den sakkyndige bes kontakte Kontoret for voldsoffererstatning umiddelbart dersom det mangler dokumentasjon som er nødvendig for å utføre oppdraget i tråd med mandatet. 

Salærkrav

Salærkrav utbetales etter oppdraget er fullført, altså ved innsendt spesialisterklæring i tråd med vårt mandat og faktura. 

For oppdrag etter voldserstatningsloven dekkes kostnader til spesialisterklæring etter gjeldende offentlig salærsats når oppdraget fullføres. Oppdragets øvre økonomiske ramme blir satt ved oppnevnelse av den sakkyndige, basert på spesialistens timeanslag i forkant av oppnevnelse. 

Oppdragets økonomiske rammer kan revurderes dersom oppdraget ved mottak av sakens dokumenter viser seg å være av et større omfang enn tidligere anslått. Den sakkyndige må i så fall kontakte Kontoret for voldsoffererstatning så raskt som mulig, og før spesialisterklæringen utarbeides.

Frist for spesialisterklæring

Spesialisterklæringen må utarbeides innen ett år fra datoen den sakkyndige oppnevnes til oppdraget.