Voldsoffererstatningsloven gjelder for alle saker der første søknad ble sendt til Kontoret for voldsoffererstatning før 1. januar 2023, samt alle senere tilleggssøknader. 

Etter denne loven er det per i dag søker/advokat sitt ansvar å finne spesialist som kan påta seg oppdraget. Henvendelser om oppdrag etter denne loven kommer derfor primært fra søker/advokat. Søker har selv ansvar for å oversende nødvendig dokumentasjon til spesialisten. 

Hvem kan skrive spesialisterklæringer?

Det er bare legespesialister eller psykologspesialister som kan skrive spesialisterklæring til Kontoret for voldsoffererstatning. 

Mandat og dokumentasjon

Ved oppdrag etter voldsoffererstatningsloven må spesialisterklæringen skrives i tråd med vårt mandat til voldsoffererstatningsloven. 

Det er søker/advokat sitt ansvar å oversende all nødvendig dokumentasjon i saken, herunder relevant medisinsk dokumentasjon, tidligere vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning og/eller dom i straffesaken. 

Den sakkyndige bes kontrollere at de har mottatt vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning om innvilgelse av forhåndstilsagn til spesialisterklæring, samt all nødvendig medisinsk informasjon, før oppdraget blir påbegynt. Vi viser til at det er søkers ansvar å oversende all nødvendig dokumentasjon i saken til den sakkyndige. Den sakkyndige bes kontakte søker umiddelbart dersom det mangler dokumentasjon som er nødvendig for å utføre oppdraget i tråd med mandatet.

Salærkrav

Salærkrav utbetales etter oppdraget er fullført, altså ved innsendt spesialisterklæring i tråd med vårt mandat og faktura. 

For oppdrag etter voldsoffererstatningsloven kan Kontoret for voldsoffererstatning dekke salærkrav med spesialistens selvbestemte timespris. Oppdragets økonomiske ramme blir satt ved i vedtak om innvilgelse av forhåndstilsagn til spesialisterklæring, basert på spesialistens kostnadsoverslag i forkant av påbegynt oppdrag. Det bemerkes at høye salærsatser gir forventning om økt effektivitet ved utførelse av oppdraget.

Dersom kostnadene ved oppdraget overgår forhåndstilsagnet gitt av Kontoret for voldsoffererstatning, kan disse unntaksvis søkes dekt i ettertid. 

Frist for spesialisterklæring

Spesialisterklæringen må utarbeides innen ett år fra vedtaksdato for forhåndstilsagnet.