A A A

Ofte stilte spørsmål

Her kan du se ofte stilte spørsmål og svar om voldsoffererstatningsordningen, søknadsprosessen og voldsoffererstatningsloven.

Må jeg sende inn all dokumentasjon i saken samtidig med søknaden?

 • Nei, du kan ettersende annen dokumentasjon i etterkant av søknaden. Du har i utgangspunktet en frist på fire uker å ettersende dokumentasjon fra datoen i vårt mottaksbrev. Ved behov for ytterlig frist kan du be om utsettelse på denne fristen. Vi gjør oppmerksom på at du kan sende inn dokumentasjon etter at fristen er utløpt, men at det er din risiko for at vi mottar denne før vi behandler din sak.

 

Trenger jeg advokat for å søke om voldsoffererstatning?

 • Du trenger ikke advokat for å søke om erstatning fra staten. Vi har plikt til å veilede deg i søkeprosessen, og kan gjøre dette per telefon eller per e-post. Noen velger å bli bistått av advokat, og dette må være ditt valg. Vi gjør oppmerksom på at rimelig og nødvendige advokatutgifter kan dekkes dersom vilkårene er oppfylte.
 • Vi gjør oppmerksom på at du kan få hjelp med å søke om voldsoffererstatning fra Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Du kan finne mer informasjon om denne ordningen her, eller du kan ringe de på telefon 800 40 008.

 

Det står ikke mottaksbrevet at jeg må ettersende dokumentasjon. Har dere mottatt all dokumtasjon som er nødvendig?

 • Våre mottaksbrev ber ikke lengre om spesifikk dokumentasjon, og du må selv vurdere hvilken dokumentasjon du vil ettersende. Mer informasjon kan du finne her.

 

Innhenter dere dokumentasjon fra min fastlege eller lignende?

 • Vi innhenter ikke dokumentasjon fra din fastlege, barnevernet, din kommune, din psykolog eller lignende. Vi innhenter dokumenter fra NAV og Skatteetaten for de kravene vi anser at dette er nødvendig, for eksempel inntektstap. Hvis du mener at dokumentasjon fra andre instanser er nødvendig for vurderingen av din sak må du ettersende denne.

 

Kan jeg ettersende dokumentasjon på nett?

 • Vi har på nåværende tidspunkt ikke en digital løsning for å ettersende dokumentasjon. Du kan sende dokumentasjonen til oss per post. Adressen står på brevet du har mottatt fra oss.

 

Det stod i mottaksbrevet at søknaden ville bli behandlet innen 20 måneder, og det er nå gått 20 måneder siden jeg sendte inn min søknad og jeg har ikke mottatt svar fra dere. Hva er status i min sak?

 • Vi vil først bemerke at vår antatte saksbehandlingstid begynner når vi har mottatt all dokumentasjon i saken, og ikke fra det tidspunktet vi har mottatt din søknad. Videre vil vi påpeke at den saksbehandlingstiden som fremgår av våre brev er den antatte tiden det vil ta å behandle din sak slik status var da, og at denne kan endre seg. Vi oppfordrer til å undersøke våre hjemmesider jevnlig for å se vår til enhver tid forventede saksbehandlingstid.

 

Hva er status i min sak?

 • Du kan sjekke status i din sak på Min side. Vi kan ikke gi nærmere informasjon om når saken vil være behandlet enn det som fremgår av Min side.

 

Hvem kan få voldsoffererstatning?

 • Alle som har vært utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten kan ha krav på voldsoffererstatning. Hvis du har vært utsatt for eksempel vold, trusler, ran, sekseulle overgrep eller voldtekt kan du ha krav på erstatning fra staten.
 • Barn som har vært vitne til eller opplevd vold mot en nærstående kan ha krav på voldsoffererstatning.

 

Må forholdet være anmeldt?

 • Det er vilkår etter voldsoffererstatningsloven at det straffbare forholdet må være anmeldt til politiet. Det kan svært unntaksvis gjøres unntak fra vilkåret om anmeldelse. Frykt for represalier fra skadevolder eller helsemessige forhold gir ikke grunnlag for unntak fra anmeldelsesvilkåret etter nemndspraksis.

 

Må jeg kreve erstatnings direkte fra skadevolder før jeg kan fremsette søknad om voldsoffererstatning?

 • Du må kreve erstatningskravet tatt med i straffesaken mot skadevolder. Det er ikke et krav om at du må forsøke å inndrive erstatningskravet direkte mot skadevolder.

 

Kan det søkes voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken?

 • Du kan søke om voldsoffererstatning selv om straffesaken mot skadevolder er blitt henlagt, for eksempel på bevisets stilling eller på grunn av ukjent gjerningsperson. Vi foretar en egen vurdering av bevisene i saken etter voldsoffererstatningslovens beviskrav.

 

Kan det søkes om voldsoffererstatning for skader funnet sted i utlandet?

 • Voldsoffererstatning fra staten gjelder i utgangspunktet bare for straffbare handlinger som har funnet sted i riket. Det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen dersom den skadelidte hadde bopel i riket på skadetidspunktet, og særlige grunner tilsier at det skal gjøres unntak fra hovedregelen. Ett av momentene ved denne vurderingen er om landet der skaden skjedde har en tilsvarende voldsoffererstatningsordning som skal dekke skader etter straffbare handlinger. Hvis det foreligger en slik ordning må erstatningskravet rettes mot dette landets ordning.

 

Kan jeg få hjelp av Kontoret for voldsoffererstatning til å fremme søknad overfor voldsoffererstatningsmyndigheter i utlandet?

 • Kontoret for voldsoffererstatning kan ikke bistå med søknad om erstatning fra andre lands erstatningsordninger.

 

Dekker voldsoffererstatningsordningen utgifter til advokatbistand?

 • Vi kan dekke "rimelige og nødvendige" utgifter til advokat i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning.
 • Dersom du har vært representert av en bistandsadvokat skal utgiftene dekkes av bistandsadvokatordningen.
 • Utgifter i forbindelse med straffesaken omfattes ikke av ordningen.

 

Vil saken/kravet mitt kunne være foreldet?

 • Et krav om voldsoffererstatning vil være forholdet hvis det er både strafferettslig- og sivilrettslig foreldet. Dette vil måtte vurderes konkret i hver sak, og for hvert krav. Vi vil anbefale å sende inn kravet slik at vi kan ta stilling til dette.
 • Sivilrettslig vil et krav normalt være foreldet tre år etter at den skadelidte fikk, eller burde skaffet seg, nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.
 • Strafferettslig foreldelse vurderes konkret ut fra det straffbudet som er overtrådt i din sak. Vi legger til grunn de strafferettslige foreldelsesregelene som gjaldt på hendelsestidspunktet.
 • Det er uansett tilstrekkelig at kravet fremmes før du fyller 21 år.
 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke foretas en foreldelsesvurdering i saker etter voldsoffererstatningsforskriften. Etter fast nemndspraksis foretas det en vurdering om det er rimelig å tilkjenne voldsoffererstatning.

 

Må jeg kreve dekning fra forsikring/folketrygden/HELFO eller ligennde før jeg søker om voldsoffererstatning?

 • Voldsoffererstatning fra staten er subsidiær alle andre dekningsmuligheter du har for ditt tap. Dette at alle andre dekningsmuligheter skal være utprøvd før du søker tappet dekket hos oss. Eksempelvis må du søke inntektstap dekket hos NAV eller utgifter til tannbehandling hos HELFO.

 

Betaler voldsoffererstatning ut samme erstatningsbeløp som retten har idømt?

 • Vi er ikke bundet av rettens avgjørelsen, men etter fast praksis legger vi stor vekt på erstatning som er utmålt av retten.

 

Jeg er tilkjent erstatning i retten - hva må jeg gjøre for å få utbetalt erstatningen?

 • Du må sende inn søknad om voldsoffererstatning, som du kan finne her. Vi vil da undersøke med politiet om dommen er rettskraftig, og vil deretter behandle din søknad. Vi gjør oppmerksom på at dersom skadevolder helt eller delvis har betalt ut erstatningsbeløpet til deg må du informere oss om dette.

 

Kan jeg få lese politidokumentene før det treffes vedtak om voldsoffererstatning?

 • Vi kan ikke sende ut kopi av politidokumentene, og dersom du ønsker innsyn i disse må du ta kontakt med det aktuelle politidistriktet hvor straffesaken ble etterforsket.

 

Hva betyr det at Kontoret for voldsoffererstatning treffer vedtak om regress fra skadevolder?

 • Hvis vi innvilger søknad om voldsoffererstatning vil kravet mot skadevolder overdras fra deg (den tilkjente) og til staten. Vi vil da vurdere om vi kan kreve det utbetalte erstatningsbeløpet tilbake fra skadevolderen. Du kan lese mer om regress her.

 

Kan jeg få dekket utgifter til spesialisterklæring?

 • Det er mulig å søke om forhåndsdekning av utgiftene til å innhente spesialisterklæring. Mer informasjon finner du HER.
Språk Norsk - Norwegian