Person med dokumenter

Dersom søker har søkt om voldserstatning for første gang etter 1. januar 2023, er det voldserstatningsloven som gjelder.

Det betyr at Kontoret for voldsoffererstatning ikke krever regress for tilkjent voldserstatning utover erstatningsbeløp som er rettskraftig avgjort i dom, forelegg eller rettsforlik.

Eventuell ytterligere voldserstatning som søker tilkjennes av Kontoret for voldsoffererstatning får ikke økonomiske konsekvenser for påstått skadevolder.

Innkreving og nedbetaling av regress

Statens innkrevingssentral har ansvaret for innkrevingen av beløpet som Kontoret for voldsoffererstatning krever regress for. Vi oversender saken til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra påstått skadevolder. 

Du kan ta kontakt med Statens innkrevingssentral for nedbetalingsordning. Statens innkrevingssentral vil ikke gjøre fratrekk i din inntekt utover livsoppholdssatsen. Du kan lese mer om dette på Statens innkrevingssentral sine hjemmesider.