Voldsoffererstatningsloven § 15 andre ledd regulerer unntak for ettergivelse av regress og/eller forsinkelsesrenter i noen sjeldne tilfeller. 

Voldserstatningsforskriften kapittel 3 regulerer ettergivelse av forsinkelsesrenter som påløper på statens regresskrav mens påstått skadevolder gjennomfører fengselsstraff eller forvaring. 

Voldserstatningsforskriften kapittel 3

Voldserstatningsforskriften § 8 Ettergivelse av påløpte forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolderen

Forsinkelsesrenter som løper på statens regresskrav etter voldserstatningsloven (2022) mens skadevolderen gjennomfører fengselsstraff eller forvaring etter straffegjennomføringsloven § 10, skal ettergis etter søknad.
 

Voldserstatningsforskriften § 9 Krav til søknad om ettergivelse av forsinkelsesrenter

Søknad om ettergivelse av forsinkelsesrenter skal fremsettes av skadevolderen overfor Kontoret for voldsoffererstatning innen ett år etter straffegjennomføringens siste dag.
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger og dokumentasjon:
a.    søkerens personalia og kontaktinformasjon
b.    soningsattest fra kriminalomsorgen som dokumenterer hele perioden det søkes om 
               ettergivelse for, medregnet mulig varetektsopphold
c.    dokumentasjon på eventuelle nedbetalinger foretatt før eller under straffegjennomføringen, 
               inkludert dato og beløp.
Kriminalomsorgen skal utstede soningsattest på forespørsel fra skadevolderen. Dokumentasjon som nevnt i bokstav b og c kan ettersendes dersom søknad fremsettes før straffegjennomføringen er fullført.


Voldserstatningsforskriften § 10 Ettergivelsesmyndighet og klageinstans 

Kontoret for voldsoffererstatning treffer vedtak om ettergivelse av forsinkelsesrenter på statens regresskrav. Vedtaket kan påklages til Statens sivilrettsforvaltning.


Voldserstatningsforskriften § 11 Nedskriving og tilbakebetaling av forsinkelsesrenter

Ettergitte forsinkelsesrenter skal nedskrives på rentekravet dersom skadevolderen ikke har nedbetalt hele kravet under straffegjennomføringen, og vilkårene for ettergivelse er oppfylt.
Dersom hele kravet ble nedbetalt under straffegjennomføringen, og vilkårene for ettergivelse er oppfylt, skal skadevolderen få tilbakebetalt innbetalte forsinkelsesrenter som påløp under straffegjennomføringen.
Voldserstatningsmyndighetene beslutter tilbakebetaling i vedtaket om ettergivelse av forsinkelsesrentene. Statens innkrevingssentral utfører tilbakebetalingen.