Person overfører penger

Når du er tilkjent erstatning, vil beløpet normalt være overført til konto i løpet av tre uker etter utløpet av klagefristen. 

Dersom du eller påstått skadevolder klager innen fristen, vil saken bli endelig avgjort i klageomgangen. I klageomgangen kan alle sider ved vedtaket endres. Dette innebærer at størrelsen på erstatningen kan endres eller hele erstatningen falle bort. Eventuell erstatning utbetales etter at klagen er behandlet. 

Utbetaling til mindreårige

Dersom en mindreårig søker er tilkjent mer enn 2 G (folketrygdens grunnbeløp), eller dersom en av foreldrene har utført den straffbare handlingen, utbetales erstatningen til statsforvalteren. 

Dersom søker har krav på utbetaling på under 2 G (folketrygdens grunnbeløp) er vi pliktig til å orientere statsforvalteren om utbetalingen . Statsforvalteren får en frist på tre uker til å komme med innsigelser mot utbetalingen. Dersom statsforvalteren ikke har innsigelser, vil beløpet normalt være overført til konto i løpet av tre uker etter at vi har mottatt tilbakemelding fra statsforvalteren. Den som sender inn søknaden for den mindreårige må oppgi et kontonummer som står i søkers navn.