For å få voldserstatning i din sak må

  • forholdet være anmeldt,
  • erstatningskravet være krevd tatt med i straffesaken, 
  • være en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, og
  • du må være påført en personskade

Også barn som har opplevd vold mot en nærstående som er egnet til å skade deres trygghet og tillitt kan kreve erstatning. Du kan lese mer om barn som har vært vitne til vold nederst på siden. 

Anmeldelsesvilkåret 

Handlingen må være anmeldt til politiet. I tillegg er det krav om at du har bidratt tilstrekkelig til etterforskningen. 

I noen få tilfeller kan du få erstatning selv om forholdet ikke er anmeldt. Dette er dersom: 

  • forholdet er tilstrekkelig dokumentert, 
  • det foreligger vektige grunner for å ikke anmelde, for eksempel at påstått skadevolder er død eller forholdet er strafferettslig foreldet, og
  • samfunnets interesser tilsier ikke at forholdet må anmeldes. 

Erstatningsvilkåret

Videre må erstatningskravet være tatt med i straffesaken. Dersom den voldsutsatte har tatt et bevisst valg om ikke å ta med erstatningskravet i straffesaken mot påstått skadevolder, vil du ikke kunne kreve erstatning gjennom voldserstatningsordningen.

I noen få tilfeller kan du få erstatning selv om erstatningskravet ikke er tatt med i straffesaken, for eksempel dersom den voldsutsatte var mindreårig da forholdet ble anmeldt og straffesaken avgjort, eller den voldsutsatte ikke ble orientert om erstatningsvilkåret av politiet. 

Saklig virkeområde 

Lovens gjelder for klart sannsynliggjorte straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. Eksempler på straffbare handlinger som kan gi rett til voldserstatning er vold, trusler, mishandling i nære relasjoner, seksuelle overgrep og frihetsberøvelse.

Handlinger som skadeverk, innbrudd, tyveri, bedrageri, svindel og ulykker gir normalt ikke rett til voldserstatning. Du kan heller ikke få erstatning for trafikkskader eller krav som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven, det vil si alle andre krav enn oppreisning. 

Personskadevilkåret

Handlingen må ha ført til en personskade. Skaden må være av et visst omgang og ha en viss varighet. Skaden må også stå i årsakssammenheng med den straffbare handlingen som vi finner klart sannsynliggjort, det vil si at skaden må være et direkte resultat av volden. 

Eksempler på skader som regnes som personskade er beinbrudd, utslåtte tenner, sår som må sys, hjernerystelse samt psykiske skader. Blåmerker, skrap og hevelser alene er normalt ikke tilstrekkelig. 

Du kan selv sende inn medisinsk dokumentasjon som sannsynliggjør skaden, for eksempel en legeerklæring eller journalutskrift.

Geografisk virkeområde

Handlingen må ha skjedd i Norge. Dette inkluderer blant annet Svalbard og norske fartøy. 

I noen få tilfeller kan det gjøres unntak fra dette kravet dersom den voldsutsatte eller dennes etterlatte bodde i Norge på skadetidspunktet. 
 

Barn som leker med bamse

Barn som har opplevd vold mot en nærstående person

Barn som har opplevd vold mot en nærstående kan fra og med 1. januar 2008 i noen tilfeller ha krav på erstatning dersom volden var egnet til å skade deres trygghet eller tillit. 

Det er ikke et krav at barnet er direkte vitne til hendelsen. Det kan være nok at barnet ser den nærstående med livstruende skader eller at dennes reaksjoner i ettertid gjør at barnets trygghet og tillit blir skadet . Ikke alle tilfeller der barn har opplevd vold mot en nærstående omfattes.