Barn som leker med bamse

Send inn søknadsskjema for barn som har opplevd vold mot nærstående

Den nærstående må ha vært utsatt for en handling som omfattes av voldserstatningsordningen, voldshandlingen mot den nærstående må være anmeldt og straffesaken avsluttet. 

Den påståtte skadevolderen mot barnets nærstående vil bli part i saken. Du kan lese mer om partsrettigheter her

Barn som har opplevd vold mot en nærstående kan også søke om tilleggserstatning.

Søknadsfrist

Det er en egen søknadsfrist for barn som har opplevd vold mot en nærstående:

Ulike frister for barnSøknadsfrist for voldserstatning  
Barn som har opplevd vold mot en nærstående3 år fra barnet fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om den opplevde voldshandlingen. Fristen løper likevel tidligst fra den dagen barnet fyller 18 år.
Barn som selv er utsatt for vold og tilkjent erstatning i dom6 måneder fra dommens rettskraftige dato