Hvilke straffbare handlinger gjelder loven for?

Det er bare handlinger som er nevnt i voldserstatningsloven § 1 som dekkes av loven. Disse handlingene er listet opp i oversikten under, og du må finne ut om noen av disse er det samme som står oppført i dommen din.

Terrorhandlinger§131Slaveri§259Kjønnslemlestelse§284Grov voldtekt av barn under 14 år§301
Grove terrorhandlinger§132Grove trusler §264Grov kjønnslemlestelse§285Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år§302
Grov vold, grove trusler mv mot offentlig tjenesteperson§155aGrov kroppskrenkelse§272Voldtekt og 
voldtekt til samleie
§291
§292
Grov seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år§303
Tvang §251Kroppsskade§273Grov voldtekt§293Seksuell handling med barn under 16 år§304
Grov tvang§252Grov kroppsskade§274Grovt uaktsom voldtekt§294Seksuelt krenkende adferd mv overfor barn under 16 år§305
Tvangsekteskap §253Drap§275Misbruk av overmaktsforhold og lignende §295Incest§312
Grov frihetsberøvelse§255Uaktsom forvoldelse av død§281Seksuell omgang med innsatte mv i institusjon§296Søskenincest§313
Menneskehandel§257Mishandling i nære relasjoner§282Seksuell handling uten samtykke§297Seksuell omgang med andre nærstående§314
Grov menneskehandel§258Grov mishandling i nære relasjoner§283Voldtekt av barn under 14 år§299Grovt ran§328

Loven gjelder brudd på både straffeloven fra 2005 og straffeloven fra 1902. Oversikten over viser bare til straffeloven fra 2005. Hvis den straffbare handlingen skjedde før 1. oktober 2015, skal du i stedet se på oversikten for straffeloven fra 1902

Dette dekkes ikke

Dersom du er tilkjent erstatning i dom for en handling som ikke er nevnt over, har du ikke krav på å få erstatningen utbetalt gjennom voldserstatningsordningen. 

Du kan da kontakte Statens innkrevingssentral for å få hjelp til å kreve inn beløpet. 

Rettens vurdering er bindende og vi kan derfor ikke komme til et annet resultat enn det som står i dommen . 

Eksempler på handlinger som ikke gir rett til voldserstatning er:

 • kroppskrenkelse, straffeloven § 271
 • trusler, straffeloven § 263
 • hensynsløs adferd, straffeloven § 266
 • alvorlig personforfølgelse straffeloven § 266a
 • tyveri, straffeloven § 321
 • ran, straffeloven § 327
 • skadeverk, straffeloven § 351
 • bedrageri, straffeloven § 371
 • saker etter vegtrafikkloven 
 • all skade påført av motorvogn 

Oversikten viser bare til straffeloven fra 2005, men tilsvarende gjelder også for straffeloven av 1902. 

Skyldkrav

For at handlingen skal gi rett til erstatning må den være forsettlig. Det betyr at skadevolder må ha begått handlingen med hensikt («med vilje») eller i alle fall holdt det som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen dekket beskrivelsen av et at straffebudene over. 

Du kan også få voldserstatning for grovt uaktsomt drap og grov uaktsom voldtekt . Grovt uaktsomt betyr at påstått skadevolder har handlet svært klanderverdig i strid med kravet til forsvarlig opptreden, og er sterkt å bebreide.

Geografisk virkeområde

Handlingen må ha skjedd mens både den voldsutsatte og påstått skadevolder befant seg i Norge . 

Handling foregått i utlandet kan gi rett til voldserstatning hvis følgende to vilkår er oppfylt:

 • den voldsutsatte på handlingstidspunktet var bosatt i Norge, og
 • straffesaken ble behandlet ved en norsk domstol

Det er ikke tilstrekkelig at den voldsutsatte er tilkjent erstatning i en sivil sak, eller at det er avsagt dom ved en utenlandsk domstol.

Relevant regelverk - voldserstatningsloven (2022) § 6

Voldserstatningsloven (2022) § 6 regulerer krav om utbetaling av erstatning tilkjent i dom hvor det er søkt for første gang fra 1. januar 2023. 

Voldserstatningsforskriften kapittel 1 regulerer ytterligere saksbehandlingsregler, blant annet hvilke krav som stilles til en gyldig søknad. Forskriftens kapittel 2 regulerer bruken av sakkyndig og dekning av advokatutgifter og kapittel 4 regulerer barn som har vært vitne til vold sin rett til erstatning. 

Skadeerstatningsloven § 3-1, § 3-2, § 3-2a, § 3-4 og § 3-5 regulerer hvilke typer erstatningskrav som dekkes gjennom voldserstatningsordningen, se voldserstatningsloven (2022) § 4.